Predpisi

SLOVENSKI PRAVNI RED na področju UPRAVLJANJA Z VODAMI

ZAKON O VODAH (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14; ZV-1 – NPB - neuradno prečiščeno besedilo)

Podzakonski akti ZV-1

EVROPSKI PRAVNI RED na področju UPRAVLJANJA Z VODAMI

Poplavna direktiva - Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (OJ L 288, 6.11.2007)

Vodna direktiva - Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (OJ L 327, 22.12.2000, …)

Morska direktiva - Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (OJ L 164, 25.6.2008)